Współpraca


Stowarzyszenie Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher e.V.

(AGoFF e.V.)

 Stowarzyszenie Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher e.V.(AGoFF e.V.) zrzesza ponad 800 genealogów z całego świata, których wspólną pasją są badania genealogiczne i regionalne historycznych niemieckich obszarów osadniczych z priorytetem w Europie Środkowej i Wschodniej. Wszyscy wspomagają pracę stowarzyszenia poprzez swoje składki członkowskie i badania.

Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher jest członkiem Dachverband genealogischer Vereine DAGV http://www.dagv.org/ i w ten sposób utrzymuje przyjacielskie stosunki z towarzystwami genealogicznymi w Europie. Członkowie AGoFF regularnie biorą udział w spotkaniach genealogicznych w Niemczech, Holandii, Szwecji i Polsce, oferując stoiska informacyjne.

W 2019 i 2020 roku mieliśmy przyjemność być gośćmi na spotkaniach WTG w Warszawie https://wtg.org.pl oraz Opolskich Genealogów w Brzegu https://genealodzy.opole.pl

Członkowie AGoFF e.V. porozumiewają się za pomocą zamkniętej listy mailingowej oraz grupy AGoFF na Facebooku, która jest otwarta również dla osób niebędących członkami i do której można się zapisać pod adresem: https://www.facebook.com/groups/266641097519843

Na stronie https://www.agoff.de znajduje się wiele baz danych, które można przeszukiwać, niektóre z nich są publiczne, inne dostępne tylko dla członków. Zaś na stronie https://agoff.de/?p=168  można wyszukiwać w 50 bazach danych. Ogólna wyszukiwarka jest pod adresem: https://agoff.de/?p=3749

Strona AGoFF jest dostępna w języku niemieckim (dla zainteresowanych nie-niemieckojęzycznych sensownym wydaje się praca z meta wyszukiwarką.) Zapytania na ten  można również składać na adres kontakt@agoff.de w języku polskim, niemieckim lub angielskim.

W formie książek i czasopism AGoFF wydaje następujące publikacje:

Zeitschrift für Ostdeutsche Familiengeschichte (ZOFG) (Dziennik Wschodnioniemieckiej Historii Rodziny) – od 2010 r. czasopismo wydawane jest przez AGoFF. Jest ono publikowane na koniec każdego kwartału. Czasopismo oferuje szeroki zakres publikacji na temat wszystkich kwestii związanych z genealogią wschodnioniemiecką (eseje, publikacje źródłowe, recenzje książek). Członkowie AGoFF otrzymują regularnie numery ZOFG bezpłatnie. 

Archiv ostdeutscher Familienforscher (AOFF) (Archiwum Wschodnioniemieckich Genealogów) -jest wydawane przez AGoFF od 2010 r. raz w roku w formie książkowej (dotychczas w pojedynczych numerach). Służy przede wszystkim do gromadzenia wyników badań, a także do ochrony pojedynczych znalezisk i drobnych zapisów członków stowarzyszenia, które są przedstawiane w formie list przodków lub potomków. Do tego dochodzą mniejsze transkrypcje źródeł i okazjonalne znaleziska. Do tej pory z założonej w 1952 roku kompilacji ukazało się 18 tomów o łącznej objętości około 10.000 stron, z których każdy jest indeksowany według nazwisk i nazw miejscowości. Rejestry te są dodatkowo przeszukiwane za pomocą bazy danych. Spisy treści AOFF można przeglądać w rejestrze online.

Quellen und Darstellungen zur Personengeschichte des östlichen Europa (Schriftenreihe) -Źródła i wyobrażenia o osobistej historii Europy Wschodniej. Wydane w imieniu Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher przez Dr. Peter Bahl we współpracy z Prof. Dr. Joachim Bahlcke, Prof. Dr. Victor Dönninghaus, Prof. Dr. Bernhart Jähnig, Dr. Wolfgang Kessler, PD Dr. Klaus Neitmann, Dr. Ulrich Schmilewski, Dr. Stefan Sienell i Prof. Dr. Joachim Zdrenka.

AGoFF-Arbeitsberichte (ARB) -sprawozdania robocze. Członkowie AGoFF otrzymują „Arbeitsbericht” cztery razy w roku bezpłatnie (koszty zawarte są w składce członkowskiej). Raporty robocze z ostatnich lat są dostępne w formie elektronicznej tylko dla członków.

AGoFF zaprasza wszystkie osoby zainteresowane genealogią i badaczy, którzy chcieliby współpracować jako członkowie lub jako osoby nie będące członkami.   

Szczegóły dotyczące wniosku o członkostwo można znaleźć na stronie https://agoff.de/?p=8Deutscher Text 🇩🇪

 

Informationen zu AGoFF und der website www.agoff.de

Im Verein Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher e.V. (AGoFF e.V.) sind weltweit über 800 Familienforscher organisiert, deren gemeinsames Interesse der Familien- und Regionalforschung historischer deutscher Siedlungsgebiete vorrangig in Mittel- und Osteuropa gilt. Sie alle unterstützen mit ihren Mitgliedsbeiträgen und Forschungen die Arbeit des Vereins.

 Die Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher ist Mitglied des Dachverbandes genealogischer Vereine DAGV http://www.dagv.org/  und pflegt freundschaftliche Beziehungen zu genealogischen Gesellschaften in Europa. Mitglieder der AGoFF nehmen regelmäßig mit Informationsständen an genealogischen Veranstaltungen in Deutschland, den Niederlanden, Schweden und Polen teil.

2019 und 2020 durften wir Gäste bei Veranstaltungen der WTG in Warszawa  https://wtg.org.pl/ und der Oppelner Genealogen in Brzeg https://genealodzy.opole.pl/ sein.

 Die Mitglieder der AGoFF e.V. kommunizieren über eine geschlossene Mailingliste und über eine auch für Nichtmitglieder offene AGoFF – Facebookgruppe, zu der man sich anmelden kann https://www.facebook.com/groups/266641097519843

 Auf der website www.agoff.de finden sich eine Vielzahl an Datenbanken, die durchsucht werden können, sie sind teils öffentlich, teils nur für Mitglieder einsehbar. Über die Unterseite https://agoff.de/?p=168 kann in derzeit über 50 Einzeldatenbanken recherchiert werden, über eine Metasuche  https://agoff.de/?p=3749 gesamt über alles.

Die AGoFF-Internetseite steht in deutscher Sprache zur Verfüguung, für interessierte nicht Deutschsprachige erscheint es sinnvoll mit der Metasuche zu arbeiten. Qualifizierte Anfragen dazu können gern über kontakt@agoff.de in Polnisch, Deutsch oder Englisch gestellt werden und werden beantwortet.

 In Buch- und Zeifschriftenform veröffentlicht die AGoFF folgende Publikationen

Zeitschrift für Ostdeutsche Familiengeschichte (ZOFG). Seit 2010 wird die Zeitschrift für Ostdeutsche Familiengeschichte (ZOFG) im Eigenverlag der AGoFF herausgegeben. Sie erscheinen jeweils zum Quartalsende. Die Zeitschrift bietet ein breites Spektrum an Veröffentlichungen zu allen Fragen der ostdeutschen Genealogie (Aufsätze, Quellenveröffentlichungen, Buchbesprechungen). Mitglieder der AGoFF erhalten die fortlaufend erscheinenden Hefte der ZOFG kostenlos (die Bezugskosten sind im Mitgliedsbeitrag enthalten).

Archiv ostdeutscher Familienforscher (AOFF). Das Archiv ostdeutscher Familienforscher wird von der AGoFF seit 2010 einmal pro Jahr in Buchform herausgegeben (bisher in Einzelheften). Es dient vornehmlich der Sammlung von Forschungsergebnissen und ebenso der Sicherung von Einzelfunden und kleinen Aufzeichnungen der Vereinsmitglieder, die in Form von Ahnen-, Stamm- oder Nachfahrenlisten dargestellt werden. Hinzu treten aber auch kleinere Quellenabschriften und Gelegenheitsfunde. Von dem 1952 gegründeten Sammelwerk sind bisher 18 Bände mit insgesamt rund 10.000 Seiten erschienen, die jeweils durch Familiennamenregister und Ortsnamenregister erschlossen werden. Diese Register sind zusätzlich über eine Datenbank recherchierbar. Die Inhaltsverzeichnisse des AOFF sind im Online-Register einsehbar.

AGoFF-Arbeitsberichte (ARB). Mitglieder der AGoFF erhalten als Vereinsmitteilungen viermal pro Jahr kostenlos den Arbeitsbericht (die Bezugskosten sind im Mitgliedsbeitrag enthalten). Die Arbeitsberichte der letzten Jahre sind elektronisch im Internen Mitgliederbereich (Nur für Mitglieder) verfügbar. Es gilt das Passwort aus der Mitgliederdatenbank.

Die AGoFF freut sich über genealogisch Interessierte und Forschende, die mit uns als Mitglied oder als Nicht-Mitglied zusammenarbeiten möchten.

Details zum Mitgliedsantrag finden sich unter https://agoff.de/?p=89