Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego w domenie Projekt Warmia.

§ 1 Dostęp do treści Serwisu jest każdorazowo związany z wymogiem rejestracji konta użytkownika w Serwisie. Dostęp do Serwisu związany jest z akceptacją Polityki Prywatności oraz z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji Polityki Prywatności, a także Regulaminu Serwisu skutkuje brakiem dostępu do treści Serwisu.

§ 2 Wydawcą Serwisu internetowego oraz producentem baz danych w rozumieniu Ustawy o ochronie baz danych jest Projekt Warmia.

§ 3 Szczególnej ochronie podlegają poniższe elementy Serwisu: logotyp, format, struktura oraz baza danych projektu.

§ 4 Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Projekt Warmia, prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji oraz do baz danych są zastrzeżone na rzecz Projekt Warmia lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z Projekt Warmia – są udostępniane na stronach Serwisu.

Zarówno Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

§ 5 Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie, nie oznacza nabycia przez użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz do baz danych zawartych w Serwisie.

Zabronione jest w szczególności: dokonywanie w celach komercyjnych: (kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Serwisu lub jego części) oraz pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej co do jakości lub ilości części.

§ 6 Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy.

§ 7 Jakiekolwiek inne niż określone w § 6 korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Serwisu bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Projekt Warmia jest zabronione, a naruszenie praw (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z są udostępniane na stronach Serwisu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

§ 8

Dane i informacje udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Projekt Warmia uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Serwisu, Projekt Warmia nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Serwisie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Serwisu.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu ponosi użytkownik. Projekt Warmia nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu ewentualnych szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu.

Powyższy Regulamin został opublikowany oraz udostępniony w Serwisie Projekt Warmia w postaci umożliwiającej jego utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych w dniu 01 stycznia 2021 roku.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie